Dzienne archiwum: Czerwiec 1, 2017

Jak kształci się liderów na wszystkich szczeblach organizacji?

Pokolenie baby boomers, wyżu demograficznego z lat 1946-1964, z którego ponad 100mln żyje w krajach uprzemysłowionych, niedługo przejdzie na emeryturę. W konsekwencji w niedalekiej przyszłości zabraknie utalentowanych jednostek . Dla wielu organizacji o ugruntowanej pozycji skutki tego zjawiska będą przypominać demograficzną falę, która wypłucze w wielu przypadkach 25% lub nawet więcej kadry menedżerskiej. Pozostanie przywódcza próżnia, bardzo trudna do wypełnienia.

„Przywództwo stanie się najważniejszym dobrem firmy, na który popyt jest najwyższy a podaż najmniejsza” – Tom Peters

Reguły rządzące współczesnym rynkiem sprawiają, że organizacja może przetrwać tylko wówczas, jeśli będzie nieustannie demonstrować zdolność do doskonalenia. Szybkość działania, innowacyjność, szybkie reagowanie, osiąganie zysku, efektywność, solidność i praca zespołowa – to najbardziej pożądane cechy w każdym przedsiębiorstwie. Pilnowanie tych standardów należy do zakresu obowiązków liderów. Aby zapewnić płynność działań coraz częściej korzystają z intuicyjnych aplikacji online timesheet, pozwalających na kontrolę, monitoring i zarządzanie czasem pracy członków zespołów projektowych. Kolejnym istotnym elementem zarządzania jest zapewnienie płynnie działających kanałów komunikacyjnych. Za pomocą aplikacji online team collaboration lider może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń przy jednoczesnym  zwiększeniu efektywności współpracy.

Organizacja, która chce systematycznie osiągać dobre wyniki, musi być  konsekwentnie kierowana na wszystkich szczeblach organizacji. Oznacza to „głębokie i szerokie” kształcenie umiejętności przywódczych w szeregach pracowników, dzięki czemu inspirująca wizja lidera będzie wzmacniana i metodycznie urzeczywistniania w całej organizacji. Dodatkowo kierownicy każdego szczebla otrzymują oprogramowanie wspierające ich pracę. Aplikacje web based project management znacznie wpływają na efektywność zarządzanych projektów.

  • Doskonałym przykładem kształcenia liderów na wszystkich szczeblach jest piechota morska Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że podczas operacji formalni przywódcy mogą stracić życie w momencie, kiedy są najbardziej potrzebni. Dlatego też tak istotne jest rozwijanie cech przywódczych u jednostek na wszystkich szczeblach hierarchii.
  • Innym przykładem jest Motorola. Pracownicy niższych szczebli są zachęcani do zachowań przywódczych w pracy, nawet w przypadku gdy nie zajmują stanowisk kierowniczych. Indywidualne przywództwo odgrywa znaczącą rolę.

Konflikty w zespole projektowym. Jak rozwiązywać problemy?

Konflikty podczas pracy w zespole projektowym są czymś naturalnym, spotykanym w każdej organizacji i należy je wykorzystywać, produktywnie. To sformułowanie pokazuje jak nierealistyczne jest podejście pracodawców do konfliktów jako czynników zakłócających, które należy wyeliminować. Konflikty takie przybierają na sile, w każdej organizacji, gdzie przeprowadzane są więcej niż jeden projekt. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachodzenia sporów kierownicy korzystają z rozwiązań znalezionych w Internecie, a dokładniej web based project management (wspomnianym już we wcześniejszych postach), które znacznie ułatwiają zarządzanie projektem i zmniejszają ryzyko zaistnienia szumów w komunikacji.

Konflikty występują niezależnie od struktur ekonomicznych, uwarunkowań społecznych. Częste zmiany powodują wzmocnienie bodźców i napięcia, co z kolei wpływa na działania w organizacji. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzanie innowacyjnych narzędzi, zmniejszających szumy komunikacyjne. Mowa o online team collaboration (również wcześniej wspomnianym), specjalnych aplikacjach do współpracy w grupie.

Dobry menedżer może w sposób efektywny wykorzystać pojawiające się konflikty. Tego typu zdarzenia wskazują problemy, zapobiegają stagnacji, wzmacnia grupy i przede wszystkim są zarodkiem zmian. Umiejętnie sterowane zdarzenia konfliktowe mogą dać pozytywne efekty w postaci zmian, bodźców do uczenia się, dostosowania się grupy i zwiększenia ilości innowacji.

Wspólnym przymiotnikiem dla wszystkich konfliktów można sprowadzić do jednego przymiotnika, mianowicie do wyrazu „różne”. Różne cele, metody, informacje, systemy wartości mogą prowadzić do zakłóceń w kontaktach międzyludzkich. Spory mogą również pojawiać się na płaszczyźnie ilości wykonywanej pracy, podziału pracy. Ułatwieniem, dzięki któremu kierownicy grup zadaniowych mogą rozwiązać tego typu problemy są online timesheet, dającym przekrojowy obraz ilości wykonanej i zaplanowanej pracy.

Żaden konflikt nie jest procesem, który zachodzi nagle. Zdarzenia te mają kilka charakterystycznych stadiów. Zaczynając od narastania konfliktu, przez etap uświadomionych, zarysowanych różnic, dyskusji, otwartego sporu i wyjaśnienia, a kończąc na fazie otwartej walki, gdzie spór jest łatwy do rozpoznania i opisania. Wynikiem takiego konfliktu może być tylko zwycięstwo lub porażka.

Jeśli chodzi o konflikty w zarządzaniu projektami, zależą one między innymi od pozycji kierownika względem członków zespołu, zróżnicowania umiejętności i doświadczeń grupy zadaniowej, transparentności ról, funkcji i kompetencji osób należących do zespołu i stopnia zrozumienia projektu przez poszczególnych członków.

Możemy wyróżnić 3 strategie rozwiązywania konfliktów:

1.”Zwycięzca- zwycięzca”- podstawą tej strategii jest wspólne rozwiązywanie problemu, oparte na idei konsensusu, tzw. Konstruktywne rozwiązywanie sporu.

2.”Zwycięzca- przegrany”- jedna strona konfliktu może wygrać jedynie tyle, ile straci inna. Stąd też inna nazwa tej teorii- gra o sumie wygranych równej zero.  Podstawą tej strategii jest użycie władzy do rozwiązania problemu.

3.”Przegrany- przegrany”- strata obu stron. Żadna ze stron konfliktu nie osiąga zamierzonego przez siebie celu. Do tej strategii możemy zaliczyć zarówno wycofanie się jak i kompromis.

Projekt na miarę Twoich potrzeb. Czyli jak stworzyć dobry projekt?

Chcąc stworzyć dobry projekt, dopasowany do potrzeb organizacji, przedsiębiorstwa trzeba, przede wszystkim, brać pod uwagę, uwarunkowania rynkowe, stale pogłębiającą się globalizację i liberalizację handlu, a co za tym idzie wyczerpywanie się źródeł zasobów i nasilającą się walkę konkurencyjną.

W trakcie swojego funkcjonowania na rynku, wiele przedsiębiorstw wprowadza w życie nie jeden, a wiele projektów. Wszystko po to by nie wypaść z gry, rynek i co najważniejsze konkurencja, nie pozwala na stagnację i brak kroków podjętych w kierunku rozwoju zazwyczaj kończy się dla przedsiębiorstwa utratą klienta i opanowanej części rynku. By ułatwić przedsiębiorstwom monit kilku projektów jednocześnie powstają kolejne aplikacje typu  web based project management, pomagające w zarządzaniu kilkoma projektami na raz.

Czynnikiem, który ma ogromny wpływ na końcowy sukces przedsięwzięcia jest dobór kierownika i członków zespołu. Komunikacja w zespole, a co za tym idzie współpraca, jest niezwykle istotna dla tempa i późniejszego efektu prac. W Internecie, pod hasłem online team collaboration, można znaleźć użyteczne narzędzia, które usprawniają przepływ informacji.  Tworzenie grupy projektowej jest złożonym procesem odbywającym się w sposób formalny (podczas szkoleń, spotkań, warsztatów, seminariów) jak i nieformalną drogą (wytworzenie ducha współpracy, motywację, spotkania integracyjne i strategie wspomagające). Ważne jest prawidłowa delegacja zadań pomiędzy członkami zespołu projektowego, tak by potencjał każdej osoby pracującej nad przedsięwzięciem był efektywnie wykorzystywany.

Istotnym elementem naszej układanki jest plan. Bez niego projekt nie ma racji bytu. Plan nadaje kierunek rozwoju poprzez uwzględnienie  celów i strategii projektu. Dzięki temu określamy metody i zasoby, które wykorzystamy w dalszej pracy. Warto zaznaczyć, że w trakcie realizacji projektu plan również można poprawiać i zmieniać- wszystko zależy od kierownika- dokument ten jest odzwierciedleniem poglądów, pomysłu i celów osoby kierującej przedsięwzięciem.

Kolejnym krokiem po sporządzeniu planu jest jego wprowadzenie. Wdrożenie planu w życie polega na umiejętnej delegacji zadań pomiędzy członków zespołu, tak by ich potencjał został wykorzystany w pełni, a także po to by współpraca, komunikacja w zespole przebiegała sprawniej- niektóre strony oferują już internetowe aplikacje online timesheet (karty pracy)   , dzięki którym kierownictwo może monitorować działania członków zespołu. Obok realizacji planu zadaniem kierownika projektu jest ciągły monitoring postępów pracy. By działania podejmowane w ramach projektu były efektywne osoba kontrolująca powinna bezustannie sprawdzać to, co zostało wykonane, czy jest to zgodne z przyjętym planem projektu i dodatkowo dbać o wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w planie, gdy na drodze do osiągnięcia celu pojawiają się przeszkody.

Jakie zagadnienia są kluczowe w przypadku zarządzania?

Kluczowe zagadnienia zarządzania

  • W jaki sposób zarządzać dowolną firmą, organizacją non-profit, rządem, uczelnią w niebezpiecznym i chaotycznym świecie?
  • Menedżerowie powinni określić, co takiego ich organizacja może przekazać światu, czego nie może ofiarować żadne inne przedsiębiorstwo. Bardzo ważne by menedżerowie byli przekonani, co do tego:
  1. Co może wzbudzić zapał firmy i zaangażowanie pracowników.
  2. W czym firma może być najlepsza i zdecydowanie wygrywać rywalizację z konkurencją.
  3. Co jest wystarczająco mocnym ekonomicznym bodźcem do dalszego rozwoju organizacji.

Menedżerowie posługują się nowoczesnymi narzędziami, znacząco zmniejszającymi ryzyko popełnienia błędu w zarządzaniu projektami.  Mowa o aplikacjach web based project management zapewniających duże zaplecze w organizowaniu pracy całej organizacji.

Osoby na stanowiskach menadżerów  muszą także znaleźć właściwych  ludzi, którzy poprzez swój wkład w realizację projektów, pomogą w tworzeniu unikatowego udziału w rozwoju świata.  Aby odpowiednio zarządzać grupą zadaniową kierownicy posługują się prostymi w obsłudze instrumentami, np. aplikacjami online timesheet, pozwalających na ustalenie dogodnego grafiku pracy, monitorowanie i kontrolowanie postępów w realizacji projektu.

Zdaniem Henriego Mintzberga profesjonalne zarządzanie to wynalazek , którzy przyczynił się do wzrostu sprawności działania organizacji w takim stopniu, że ostatecznie doprowadził do upadku jej organizacyjnej efektywności.

Zdaniem Henriego Mintzberga wynalazkiem, który definitywnie doprowadził do upadku organizacyjnej efektywności przedsiębiorstwa  jest profesjonalne zarządzenie. Oprócz tego przyczyniło się do wzrostu sprawności działania organizacji, co ostatecznie było powodem upadku skuteczności organizacyjnej firm.

Henry Mintzberg dużą uwagę poświęcał intuicji, a podważył wieczną skłonność do analizowania. Według niego zarządzanie w swojej istocie nie jest dziedziną nauki, więc zwiększanie nacisku na stricte naukowe podejście, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę, może być niebezpieczne.  Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będzie wyglądał biznes w kolejnych dekadach, prognozy są bezsensowne. Zamiast tego można opierać się na trendach. Mintzberg zwraca uwagę, że należy stosować procesy tworzące mocne więzi społecznie, budować wspólnotę wewnątrz organizacji i przekonywać pracowników do tego, co firma obrała sobie za cel.

Zajmując się zarządzaniem zasobami ludzkimi warto zwrócić uwagę na komunikację w zespole. Menedżerowie stosują szeroki wachlarz instrumentów redukujących zakłócenia występujące w procesie komunikacji w zespole, m.in. aplikacje online team collaboration, które stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych sposobów komunikacji międzyludzkiej.